Particulares

Grandes Empresas

chámanos

aviso legal

R presta servizos a través da entidade mercantil R Cable y R Telecomunicaciones, S.A. (en diante, R) O domicilio social é rúa Real 85, 15003 A Coruña.
Correo electrónico: R-al-habla@mundo-R.net
Datos de inscrición no Rexistro Mercantil R Cable y R Telecomunicaciones, S.A.U.: Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 1522 do Arquivo, Sección Xeral, folio 125, folla C-12014. R presta servizos de comunicacións electrónicas de acordo coa inscrición que consta en http://www.cnmc.es/.
Consulta as Condicións Xerais aplicables aos servizos de telecomunicacións. https://mundo-r.com/info-legal
CONDICIÓNS XERAIS DE USO DA WEB CORPORATIVA: https://mundo-r.com
1. OBXECTO
O obxecto das presentes condicións xerais é regular o uso que poden realizar os usuarios da web corporativa de R, que actualmente se atopa na URL https://mundo-r.com/gl (en diante, a Web Corporativa), sen prexuízo de que certos servizos ou contidos dentro da Web Corporativa se sometan ás súas propias condicións.
2. AUTENTICACIÓN.
O acceso aos servizos de cliente da web de R realízase mediante un identificador de nome de usuario e unha clave de acceso facilitada polo usuario que permiten o acceso aos servizos en liña de R.
O nome de usuario e a clave de acceso son persoais e intransferibles e é responsabilidade do usuario garantir a súa confidencialidade.
O usuario responsabilizarase de todas as accións que realice co seu identificador de usuario. A este respecto e con obxecto de garantir a seguridade da súa clave de acceso, R recoméndalle escoller unha clave robusta, isto é, unha clave de polo menos 8 caracteres de lonxitude, composta por unha combinación de cifras, letras (maiúsculas e minúsculas) e caracteres especiais ou signos de puntuación. Recoméndase, do mesmo xeito, non utilizar como contrasinais palabras que sexan fáciles de adiviñar e/ou relacionadas coa persoa como: data de nacemento, enderezo, nomes propios, combinacións de nomes con meses, números de teléfono, DNI, etc…
O usuario evitará, baixo a súa responsabilidade, facilitar a súa clave de acceso a un terceiro. A este respecto, R infórmao de que NUNCA lle solicitará a súa clave de acceso á aplicación por ningún medio de comunicación: teléfono, correo electrónico, correo ordinario, SMS, MMS, etc.., polo que si recibe calquera comunicación solicitándolle a devandita información pregámoslle que faga caso omiso á mesma e poña a devandita situación en coñecemento de R a través do 900825868 ou a través do formulario de ABUSE. R infórmao de que o dato do correo electrónico facilitado será tratado por R coa finalidade de xestionar as operacións derivadas da relación contractual que mantén con R e, no seu caso, para o envío de comunicacións comerciais por vía electrónica. Dispón de información detallada sobre como tratamos os seus datos persoais na nosa política de privacidade.
Do mesmo xeito, R infórmao da súa facultade de exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidade e limitación do tratamento de acordo co que se establece no Regulamento Xeral de Protección de Datos e demais normativa aplicable ao efecto, debendo dirixirse a R a tal fin, mediante escrito enviado por correo indicando a solicitude que realiza, ao seguinte enderezo de correo electrónico a docu@R.es
3. UTILIZACIÓN DA INFORMACIÓN.
A propiedade intelectual da información, datos, contidos, bases de datos, deseños, códigos fonte, estruturas de navegación e demais servizos ou produtos telemáticos integrados na Web Corporativa ou aos que R permite ter acceso, así como a dos produtos eventualmente derivados e os manuais de utilización son propiedade exclusiva de R, dos seus provedores, ou dos titulares respectivos, segundo proceda, polo que o usuario se compromete a non infrinxir ningún dereito derivado da propiedade industrial ou intelectual, quedando expresamente prohibida a reprodución total ou parcial dos mesmos, a súa comunicación pública, distribución, ou calquera forma de explotación, ou utilización de técnica de enxeñaría inversa ou transformación, salvo consentimento expreso e por escrito por parte de R. O usuario comprométese a utilizar a devandita información e servizos exclusivamente para as súas propias necesidades e a non realizar directa ou indirectamente unha explotación comercial dos servizos aos que ten acceso ou dos resultados obtidos grazas á utilización da Web Corporativa, salvo que obteña consentimento expreso de R. O usuario obrígase a non utilizar as facilidades e capacidades da Web Corporativa para realizar ou suxerir actividades prohibidas pola lei ou para tentar atraer os usuarios cara a outros servizos competidores. Así mesmo, o usuario faise responsable de estender o cumprimento destas cláusulas a toda aquela persoa autorizada por el a usar o servizo. Ademais, o Cliente obrígase a respectar as restricións de uso de cada un dos servizos e accesos a outras redes (estas restricións serán comunicadas por R ou o provedor de información).
4. CONTRATACIÓN DE SERVIZOS A TRAVÉS DA WEB CORPORATIVA.
Para contratar servizos a través da Web Corporativa, o Usuario deberá cubrir de forma completa e veraz a información obrigatoria requirida por R. Ao obxecto de que o usuario coñeza as condicións dos servizos ou contidos aos que desexa ter acceso, R detallará con anterioridade ao momento da contratación de cada servizo as condicións específicas nas que se prestará o mesmo. As devanditas condicións deberán de ser aceptadas polo usuario para que se produza a contratación efectiva. En caso de uso das ferramentas postas a disposición de terceiros na Web Corporativa por R para introducir os datos de contratación de clientes de R, a persoa física ou xurídica que introduza os devanditos datos debe solicitar previamente o consentimento dos interesados para o fin para o que son introducidos os seus datos.
5. FUNCIONAMENTO DA WEB CORPORATIVA.
R poderá realizar as modificacións que estime convenientes na Web Corporativa, podendo incluír servizos e contidos adicionais aos actuais ou, no seu caso, suprimilos. R poderá modificar a Web Corporativa cando considere oportuno e poderá bloquear o acceso a todos ou parte dos usuarios da mesma para proceder a realizar as modificacións ou reparacións que considere necesarias en calquera momento. En ningún caso, R será responsable do inadecuado funcionamento do sistema se iso obedece a unha defectuosa configuración dos equipos do usuario ou á súa insuficiente capacidade para soportar os sistemas informáticos indispensables para poder facer uso do servizo. R comprométese a realizar todos os seus esforzos para manter actualizada a información e contidos que introduza na Web Corporativa, aínda que o usuario coñece que poden existir incorreccións nos contidos e servizos incluídos na Web Corporativa que, no seu caso, R procederá a emendar á máxima brevidade en canto teña coñecemento da súa existencia.
6. RESPONSABILIDADE DERIVADA DO USO POLO USUARIO DE INTERNET E DA WEB CORPORATIVA.
R non será en ningún caso responsable do uso da Web Corporativa que realice o Usuario. O usuario absterase de levar a cabo calquera conduta no uso da web corporativa ou dos recursos postos á súa disposición que atente contra os dereitos de propiedade intelectual ou industrial de R ou de terceiros, que vulnere ou transgrida a honra, a intimidade persoal ou familiar ou a imaxe a terceiros, ou que sexan ilícitos ou atenten contra a moralidade, e deixará en todo caso indemne a R fronte calquera reclamación, xudicial ou extraxudicial, que se presente fronte a ela como consecuencia do devandito uso.
O usuario absterase de levar a cabo por calquera medio calquera destrución, alteración, inutilización ou danos dos datos, programas ou documentos electrónicos pertencentes a R, aos seus provedores ou a terceiros, así como de introducir ou difundir na Rede programas, virus, applets, ou calquera instrumento físico ou electrónico que cause ou sexa susceptible de causar calquera tipo de alteración na Rede, no sistema, ou nos equipos de terceiros. Queda expresamente prohibido borrar, modificar as mensaxes de correo electrónico doutros usuarios, enviar mensaxes de correo masivo, con fins comerciais ou publicitarios, así como levar a cabo calquera tipo de actividade ou práctica que transgrida os principios de boa conduta aceptados xeralmente entre os usuarios de Internet.
7. RESPONSABILIDADE POLO ACCESO OU INTRODUCIÓN DE CONTIDOS QUE CIRCULAN EN INTERNET.
O usuario acepta expresamente deixar exenta a R de calquera responsabilidade relacionada coa calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a orixe, que circulen pola súa rede ou polas redes ás que o usuario poida acceder a través da Web Corporativa, así como, no seu caso, da información que o usuario introduza en Internet a través da rede de R. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso aos contidos e informacións, así como da súa reprodución ou difusión. R non será responsable das infraccións de calquera usuario que afecten os dereitos doutro usuario, de R, ou de terceiros, incluíndo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial. R poderá cancelar o acceso á Web Corporativa aos Usuarios que incumpran coas condicións de uso establecidas no presente documento.
8. INCLUSIÓN DE LIGAZÓN.
R non será responsable da información á que o usuario poida acceder a través das ligazóns, directorios e instrumentos de busca de contidos incluídos na súa Web Corporativa, salvo que teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que se remite é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización e non actúe con dilixencia para suprimir ou inutilizar a ligazón correspondente.
Entenderase que R ten o coñecemento efectivo ao que se refire o parágrafo anterior cando un órgano competente declarara a ilicitude dos datos, ordenara a súa retirada ou que se imposibilite o acceso aos mesmos, ou se declarara a existencia da lesión, e R coñecese a correspondente resolución, sen prexuízo dos procedementos de detección e retirada de contidos que se poidan aplicar en virtude de acordos voluntarios entre os prestadores de servizos e doutros medios de coñecemento efectivo que puidesen establecerse.
A exención de responsabilidade non operará no caso de que o destinatario do servizo actúe baixo a dirección, autoridade ou control de R.
9. SIGNOS DISTINTIVOS.
Todos os signos distintivos, como marcas, nomes comerciais, etc., que aparecen na Web Corporativa están protexidos pola lexislación vixente en materia de marcas, polo que os usuarios non poderán realizar ningunha reprodución, comunicación, explotación ou utilización dos mesmos, salvo que ostenten consentimento previo por escrito do titular das mesmas.
10. GARANTÍAS DE BENS DE CONSUMO.
10.1 ENTREGA DE BENS
Á entrega de Bens de consumo aplícanse os seguintes dereitos recoñecidos pola lexislación vixente:

Ante calquera falta de conformidade no momento da entrega do ben, o empresario responderá fronte ao consumidor das faltas que se manifesten durante un prazo de tres anos dende a entrega, que se entenderá realizada o día que figure na factura ou tícket de compra, ou no albará de ser este posterior;

Nos bens de segunda man, o empresario e o consumidor ou usuario poderán pactar un prazo menor ao indicado no parágrafo anterior, que non poderá ser inferior a un ano dende a entrega.

Agás proba en contrario, presumirase que as faltas de conformidade que se manifesten nos dous anos seguintes á entrega do ben xa existían cando este se entregou.

Tamén cumpriría informar dos seguintes dereitos que asisten aos consumidores e usuarios: a través dunha simple declaración, o consumidor poderá esixir ao empresario a emenda da falta de conformidade, a redución do prezo ou a resolución do contrato. Para que o ben sexa posto en conformidade, o consumidor poderá optar pola reparación ou a substitución, agás que unha destas dúas opcións sexa imposible ou supoña custos desproporcionados para o empresario. Estas medidas deben cumprir os seguintes requisitos:
  • Serán gratuítas para o consumidor e comprenderán os gastos que sexan precisos para que os bens sexan postos en conformidade, especialmente os gastos de envío, transporte, man de obra ou materiais;
  • Levaranse a cabo nun prazo razoable dende o momento no que o empresario sexa informado da falta de conformidade e sen maiores inconvenientes para este.
O consumidor porá o ben á disposición do empresario, quen o recuperará ás súas expensas do xeito que xere menos inconvenientes para o consumidor, dependendo do tipo de ben.

Non será responsable de ningún pagamento polo uso normal dos bens substituídos durante o período previo á súa substitución.

O empresario, pola súa banda, recuperará o ben ao seu cargo, retirará os bens non conformes e no caso de bens que foran instalados, retiraraos e procederá a instalar o ben reparado ou substituído, asumindo os custos que se deriven diso.
Facilitará ao consumidor unha xustificación documental sobre a entrega do ben por parte do consumidor na que conste a data de entrega e a falta de conformidade, así como unha xustificación documental da entrega do ben xa conforme ao consumidor, na que tamén deben constar a data desa entrega e a descrición da medida correctora efectuada.

O consumidor tamén poderá esixir a rebaixa do prezo ou a resolución do contrato.

A redución do prezo será proporcional á diferenza existente entre o valor que o ben tivese no momento da entrega de ter sido conforme e o valor que o ben entregado teña no momento da devandita entrega. A resolución non procederá cando a falta de conformidade sexa de escasa importancia. O consumidor poderá optar por estas sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

• Cando a medida para pór os bens en conformidade resulte imposible ou desproporcionada;

• O empresario non levase a cabo a reparación ou a substitución ou non as realizase correctamente;

• Apareza calquera falta de conformidade no ben reparado ou substituído;

• A falta de conformidade sexa de tal gravidade que xustifique unha das dúas opcións;
• O empresario declarase, ou así se desprenda das circunstancias, que non porá os bens en conformidade nun prazo razoable ou sen maiores inconvenientes para o consumidor.
O empresario reembolsará ao consumidor como consecuencia da elección destas medidas o prezo pago polos bens após a súa recepción ou, no seu caso, dunha proba achegada polo consumidor de que os devolveu.

O consumidor ou usuario restituirá ao empresario, a expensas deste último, os bens.

• O consumidor poderá suspender o pagamento pendente do prezo ata que o empresario cumpra coas súas obrigas;

• Tamén poderá solicitar a emenda da falta de conformidade, a redución do prezo ou a resolución do contrato se como consecuencia da vulneración de dereitos de terceiros se impide ou limita a utilización do ben;

• O consumidor non será responsable de ningún pagamento polo uso normal dos bens substituídos durante o período previo á súa substitución;

• Tanto se solicita a emenda da falta de conformidade como a redución do prezo ou a resolución do contrato, poderá esixir indemnización por danos e perdas se procede.
10.2 PARA OS SERVIZOS DIXITAIS

Perante calquera falta de conformidade no momento da subministración de contidos ou servizos dixitais, tanto se é unha subministración instantánea como continua, Euskaltel responderá das faltas de conformidade que se manifesten nun prazo de dous anos dende o momento da entrega, que se entenderá feita o día que figure na factura ou tícket de compra, ou no albará se este for posterior;

No caso dunha compravenda de bens con elementos dixitais (smartwatch) na que se prevexa un prazo de subministración continua igual ou inferior a tres anos, o período de responsabilidade será de tres anos a partir do momento da entrega do produto;

Mediante unha simple declaración, poderá esixir a emenda das faltas de conformidade, a redución do prezo ou a resolución do contrato; - Presumirase que as faltas de conformidade que se manifesten no ano seguinte á subministración do contido ou servizo dixital fornecido nun acto único ou nunha serie de actos individuais xa existían cando se forneceu o contido ou servizo dixital. A posta en conformidade debe cumprir as seguintes regras:

• Será gratuíta para o consumidor;

• Deberá levarse a cabo nun prazo razoable e sen maiores inconvenientes para o consumidor, atendendo ás circunstancias. O consumidor poderá esixir a redución do prezo ou a resolución do contrato. A redución do prezo será proporcional á diferenza existente entre o valor do contido ou servizo dixital conforme e o que forneceu o empresario. Canto aos contratos de subministración durante un período de tempo a cambio dun prezo, a redución aplicarase ao período de tempo durante o cal os contidos ou servizos dixitais non sexan conformes. A resolución non procederá cando a falta de conformidade sexa de escasa importancia. O consumidor poderá elixir estas opcións cando a emenda non fose posible debido ás seguintes causas:
  • A emenda resulta imposible ou é desproporcionada;

  • O empresario non puxera os bens en conformidade;

  • Cuando aparece una nueva falta de conformidad después del intento del empresario de poner los contenidos o servicios digitales en conformidad;

  • Cando aparece unha nova falta de conformidade despois do intento do empresario de pór os contidos ou servizos dixitais en conformidade; A falta de conformidade é tan grave que xustifica a resolución ou redución do prezo. O empresario estará obrigado a levar a cabo as seguintes accións: Reembolsará ao consumidor todos os importes pagos consonte o contrato; Cumprirá coa normativa sobre protección de datos; Non utilizará os contidos proporcionados ou creados. Pola súa banda, o consumidor: Non utilizará os contidos nin os porá á disposición de terceiros; Cando os contidos dixitais se forneceran nun soporte material, o consumidor ou usuario, a pedimento e a expensas do empresario, devolveralle a este o soporte material sen demora indebida; Non se lle poderá reclamar ningún pagamento por calquera uso realizado dos contidos ou servizos dixitais durante o período previo á resolución do contrato durante o cal os contidos ou servizos dixitais non fosen conformes.
10.3 EXERCICIO DE GARANTÍAS
Para o exercicio dos dereitos de garantía e para realizar xestións posvenda o usuario deberá contactar por teléfono a través do número 981910559.

11. POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
Consulte aquí a Política de Privacidade de R.

12. UTILIZACIÓN DE COOKIES.
Consulte aquí a Política de Cookies de R.
13. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
R e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidese derivarse do acceso a esta web.
A nosa entidade atópase adherida a Confianza Online (Asociación sen ánimo de lucro), inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións Grupo 1, Sección 1, número nacional 594400, CIF G85804011, Carrera de San Jerónimo, 18, 4º 1, 28014 Madrid (España). Para máis información: www.confianzaonline.es.
Estas Condicións Xerais réxense pola lei española. Así mesmo, en cumprimento do disposto na Lei de Resolución Alternativa de Litixios, informamos os consumidores que, como entidade adherida e nos termos do Código de Conduta, os usuarios poderán acudir a Confianza Online para a resolución alternativa de eventuais controversias https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Se estas son relativas a transaccións electrónicas con consumidores, ou a protección de datos cando estean relacionadas con este eido, as reclamacións serán resoltas polo Comité de Mediación de Confianza Online, acreditado para a resolución alternativa de litixios en materia de consumo. Se as reclamacións versan sobre publicidade dixital, ou sobre protección de datos relacionada con este eido, serán sometidas ao Xurado da Publicidade de AUTOCONTROL.
Ademais, lembrámosche que podes acceder á plataforma de resolución de litixios en liña da Unión Europea seguindo esta ligazón: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
14. RESIDUOS DE APARELLOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS.
Que son? Os Aparellos Eléctricos e Electrónicos (AEE) son todos os aparellos que necesitan corrente eléctrica, unha pila ou un acumulador (móbiles, routers, descodificadores...) para funcionar. A fabricación de AEE é un sector industrial con gran crecemento porque os ciclos de innovación destes equipos son cada vez máis breves e a substitución dos aparellos acelérase, convertendo os AEE nunha fonte crecente de residuos. A xestión destes residuos esíxenos a todos tomar medidas e facer esforzos para:
• Garantir a recollida selectiva dos AEE usados.
• Destinar á reutilización aqueles que aínda poidan ter unha segunda vida.
• Mellorar o proceso de reciclaxe dos RAEE.
Cal é o noso papel como consumidores? Non está permitido por lei desbotar os AEE no colector de residuos domésticos nin en calquera outro colector non destinado a estes produtos. Con todo, existe a posibilidade de desbotalos nun punto limpo de recollida. Os AEE poden conter substancias perigosas e/ou nocivas, por tanto, cando nos desfacemos destes produtos de xeito correcto contribuímos a preservar a nosa contorna. Se o teu AEE usado aínda está en boas condicións ou pode ser reparado, podes doalo a algunha organización ONG ou darllo a alguén que o necesite. Ao estender a vida dos nosos AEE usados, estamos a contribuír a unha utilización eficiente dos recursos, ademais de que evitamos que se xeren residuos adicionais. Hai outras vías? Cando compras un AEE de R podes entregar en calquera de nosas tendas o equipo vello para que sexa reutilizado ou reciclado. Todos os AEE que decidas reciclar voluntariamente serán recollidos e tratados en centros especializados de reciclaxe cumprindo a lexislación vixente. Así, estarás a contribuír a preservar nosa contorna. Antes de levar a cabo esa devolución, asegúrate por favor de que retiraches as pilas, que deberán ser desbotadas nos colectores destinados a ese efecto.

comproba cobertura de fibra en R

queres contratar?

asesorámoste gratis

de luns a venres de 9 a 21h e sábados de 9 a 14h.

chámanos al

900 825 868

chamámoste

c2c.popup.callTitle2

En R imos tratar os teus datos para informarche dos nosos servizos, en relación con esta solicitude ou no futuro, ata que nos retires o teu consentimento. Podes exercitar os teus dereitos con docu@mundo-r.net.
Máis info
aquí.
se xa es cliente,
chámanos ao
1449

grazas por contactar con R!

recibimos os teus datos correctamente.

un dos nosos asesores comerciais chamarate dende o número:

981 911 360

c2c.occupiedLines.title

c2c.occupiedLines.subtitle

operator

queres contratar?

asesorámoste GRATIS

operator

queres contratar?

asesorámoste  GRATIS